Skip Navigation LinksDİKEY-GEÇİŞ-SINAVI-(DGS)-

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS)

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) KABUL ŞARTLARI1- Doğu Akdeniz Üniversitesi, Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönetmeliği kapsamında, Öğretim, sinav ve başari tüzüğünün 32. Maddesi uyarınca,  yatay/dikey geçiş yaparak veya af kanunundan yararlanarak öğrenimlerine devam etmek isteyen, daha önce herhangi bir Yükseköğretim Kurumunda öğrenci iken ilişiği kesilen veya mezun iken Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne yeniden kayıt yaptırmaya hak kazanan, benzeri durumda olup öğrenimlerine devam edecek öğrencilerin daha önce alıp, başarılı oldukları derslerden, Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi iken “Üniversite Dışından Ders Alma Yönetmeliği” kapsamında bir başka yükseköğretim kurumundan aldığı derslerin veya üniversiteye öğrenci kabulünde esas alınan dünyaca kabul görmüş ve kapsamları ilgili programın derslerine eşdeğer olan sınavların muafiyetleri ve intibaklarıyla ilgili işlemleri kapsar.

2- BAŞVURU:  
Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne başvurular, öğrencinin kabul  aldığı programa ders kaydını yaptırdığı günden itibaren ikinci hafta sonuna kadar ilgili birime yapılır. Sonraki yarıyıl/yıllarda yapılacak muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet/intibak işlemlerinin iptaline yönelik istekler kabul edilmez. 
Başvuru şahsen veya resmi vekiller tarafından yapılmalıdır. Geç başvurular kabul edilmez.
Öğrencilerin, başvuru dilekçelerinde almış oldukları derslerden hangilerinden muaf olmak istediklerini açıkça belirtmeleri gerekir.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve zorunlu Türk Dili dersleri hariç olmak üzere, en çok 5 akademik yıl öncesine kadar alınıp başarılmış dersler için muafiyet istenebilir. Yabancı dil dersleri için de bu süre 5 akademik yıldır.
Başvuru Dilekçesinin ekine daha önce öğrenim görülen yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) ders içerikleri ve öğrenim belgesi (transkript) eklenmesi gerekir. Bu konuda, fotokopi, faks, onaysız belge ve eksik belge olması durumunda başvuru işlemi şartlı olarak işleme alınır ve öğrenciye belgelerini sunması için makul bir süre verilir.

3- İngilizce dilinde eğitim yapan bir programa kayıt yapan öğrencilerin İngilizce Hazırlık Sınıfından muaf olmaları için;
İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan başarılı olmaları
İngilizce eğitim yapan bir programda eğitim almış olmaları
DAÜ Senatosu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan geçerli puanı elde etmeleri gerekir.


4- Muafiyet ve İntibak ile ilgili genel hususlar aşağıdaki gibidir:
Başvuru yapılan birimin Muafiyet ve İntibak Komitesi, öğrencinin muafiyet istediği dersler ile ilgili gerekli incelemeleri yaparak, daha önce alınan, başarılı olunan ve muafiyet talep edilen tüm dersler için kararını bir defada verir.
Muafiyet istenen dersin; zorunlu veya seçmeli olması durumuna bakılmaksızın; ders içeriği uyumu/yeterliliği incelenerek bir rapor düzenlenir. Düzenlenen bu rapor ilgili birimin kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır ve öğrencilerin intibakları ilgili yarıyıl/yıla yapılır.
Muafiyet talebi ilgili kurul tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, muafiyet talebinde bulunduğu ders/derslere devam ederler. Öğrencilerin muafiyet ve intibakları ile ilgili işlemler akademik birime başvuru süresinin bitiminden itibaren iki hafta içinde sonuçlandırılır. Öğrenciler, ileriki yarıyıllarda muafiyet ve intibak talebinde bulunamaz.
Muafiyet için başvuran öğrencinin not döküm belgesinde hem harf notu hem de sayısal not bulunması durumunda harf notu esas alınır.
Eşdeğer sayılması istenen bir dersin adının, eşdeğer sayılacak ders ile birebir aynı olması gerekmez. Ders değerlendirmesinde, ders içeriği en az %80 eşdeğer olmalıdır.
Yatay geçiş yolu ile kayıt yapılan ve diğer üniversitelerde alıp başarılı olduğu derslerinin muafiyet taleplerinde; birden fazla dersin bir derse eşdeğer sayılması durumunda bu derslerin not ortalaması dikkate alınarak intibak yapılır. Bir dersin, birden fazla derse eşdeğer sayılması durumunda ise, dersin kredileri ve içerikleri göz önünde bulundurularak geçer notu eşdeğer derslerine verilebilir.
Öğrencilerin intibak işlemlerinde, öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarında 100’lük sistemde aldıkları notların 4’lük sisteme dönüştürülmesinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosu esas alınarak yapılır.
Dikey Geçiş ile kayıt yapan öğrencilere en az ilk iki dönemin ders sayısı kadar muafiyeti verilir.
Sınamalı not alınmış (C-, D+, D veya karşılıkları) derslere muafiyet verilebilmesi ancak muafiyet verilen tüm derslerin not ortalamasının 2.00 veya üstü olması halinde mümkündür
Daha önce farklı üniversitelerde öğrenim görmüş olan öğrencilerin, en son öğrenim gördükleri üniversite tarafından muafiyet verilen derslerden muaf olmak istemesi durumunda, bu ilkelerin 4. Maddesinin (4) bendindeki süreler dikkate alınarak, ilgili dersleri okudukları yıl ve o üniversitedeki ders içerikleri esas alınır. Bu içerikler ve kredi uyumları incelenmeden başka bir üniversite tarafından yapılan muafiyet işlemi değerlendirmeye alınmaz.


5- Mimarlık Bölümü ile ilgili özel koşullar;
Mimarlık Bölümünün eğitim dili İngilizcedir.
Öğrencinin geldiği programa göre, yapılan muafiyet ders sayısı 12 ile 17 ders arasında değişmektedir. 
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Mimarlık Bölümüne geçiş yapmaya hak kazanan öğrencilerin bölümde öğrenim süresi 4 yıldır.  Bu süre mimari tasarım derslerinin 8 dönem ardışık devam etmesi ve gelinen programda bu derslere karşılık herhangi bir ders içeriğinin bulunmamasından kaynaklanmaktadır. 
o Ancak bu dört yılın son yılını öğrenci sadece tasarım derslerini alarak  yarı-zamanlı statüde döneme devam edebilir.  
o Öğrenci İngilizce Hazırlık Programını tamamladığı dönemin ardışığında yaz okullarına devam etmek kaydı ile bölümü 3 veya 3.5 yılda da tamamlayabilir. 


EMU Websites